Ogólne Warunki Świadczenia Usług

 1. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki świadczenia usług („Warunki”) stanowią integralną część Umowy regulującą zakres współpracy SVOBODA INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylnicy (76-251), ul. Dębowa 10 („Spółka”) z Klientami Spółki w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biura obrotu nieruchomości) oraz budowy, sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości.

 1. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach pojęcia oznaczają:

 • Serwis – internetowa platforma teleinformatyczna, prowadzona przez Spółkę, dostępna pod adresem internetowym (www.svobodainvest.pl) , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów, na zasadach określonych w Umowie;
 • Umowa – dokument regulujący w szczególności zasady współpracy, funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, przy czym niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy, chyba, że Umowa wyraźnie wyłącza stosowanie Warunków poprzez wskazanie, czy wyłączony zostaje dany punkt, czy całość Warunków;
 • Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Spółkę;
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane z Serwisu lub umieszcza dane w Serwisie lub osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych, która posiada zgodę jej przedstawiciela ustawowego na akceptację Umowy i korzystanie z Serwisu,
 • Ogłoszenie – zamieszczony przez Spółkę materiał, stanowiący informację o nieruchomości, którą Użytkownik zamierza sprzedać, oddać w najem albo dzierżawę, lub którą Użytkownik planuje kupić lub wziąć w najem albo dzierżawę bądź o treści dotyczącej innych towarów i usług związanych z rynkiem nieruchomości opublikowany w ramach Serwisu na warunkach określonych w Umowie.
 • Cennik – wykaz opłat pobieranych przez Spółkę z tytułu usług świadczonych w ramach Umowy lub Serwisu, będący załącznikiem do niniejszych Warunków i stanowiący integralną część Warunków oraz Umowy, dostępny na stronie internetowej Serwisu
 1. Zakres usług Spółki
 • Spółka świadczyć będzie usługi doradztwa dotyczącego procesu obrotu nieruchomościami poprzez, w szczególności:
  • określenie realnej możliwej do uzyskania ceny sprzedaży, wynajmu nieruchomości lub ich części na podstawie panujących trendów i sytuacji rynkowej, oraz na podstawie porównania cen transakcyjnych w najbliższym rejonie;
  • przedstawienie możliwych wariantów sprzedaży nieruchomości, przedstawienie wad i zalet;
 • Spółka świadczyć będzie usługi pośredniczenia w obrocie nieruchomościami przy zawieraniu Umowy z Użytkownikami poprzez, w szczególności:
  • określenie oferowanej/wywoławczej ceny nieruchomości;
  • określenie czasu i terminu możliwej sprzedaży nieruchomości;
  • określanie zakresu obowiązków i czynności wykonywanych przez pośrednika, wysokości jego wynagrodzenia;
  • pomoc w zdobyciu, odtworzeniu dokumentów własnościowych;
  • zinwentaryzowanie obiektu w terenie, podczas oględzin nieruchomości;
  • możliwość organizacji podziału działki, pomiarów geodezyjnych, rozgraniczeń;
  • sporządzenie opisu nieruchomości na podstawie obserwacji, rozmów; określenie wad i zalet potencjalnej oferty;
  • sporządzenie dokumentacji zdjęciowej;
  • możliwość przekazania kluczy do nieruchomości;
 • Spółka świadczyć będzie usługi w postaci obsługi klientów popytowych – poszukujących nieruchomości poprzez, w szczególności:
  • udzielanie informacji ustnych, telefonicznych, pisemnych;
  • ocenę wiarygodności zainteresowanego i jego możliwości finansowych;
  • wyjazdy w teren;
  • prezentacje nieruchomości;
  • aranżowanie spotkań;
  • przedstawienie możliwości kredytowych, przedstawienie ofert banków;
  • wyjaśnienie możliwości i formy nabycia praw do nieruchomości;
  • negocjacje, określenie warunków i sposobu nabycia, zabezpieczeń, pomoc w nawiązaniu porozumienia;
 • Spółka świadczyć będzie usługi w sektorze sprzedaży/wynajmu nieruchomości poprzez, w szczególności:
  • zgromadzenie potrzebnych dokumentów;
  • pomoc w ustaleniu warunków umowy (umowa przedwstępna, warunkowa, przyrzeczenia);
  • rezerwacja terminu w kancelarii notarialnej, omówienie sprzedaży nieruchomości z notariuszem;
  • uczestnictwo przy sporządzaniu umowy notarialnej, dopilnowanie ustalonych warunków;
 • Spółka świadczyć będzie usługi podczas przekazywania nieruchomości poprzez, w szczególności:
  • przekazanie nieruchomości nowemu właścicielowi, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • pomoc w organizacji rozliczenia transakcji;
  • pomoc w organizacji spłaty zadłużeń zbywanej nieruchomości;
  • przepisanie umów na dostawę mediów (wody, prądu, gazu).

 

 1. Wynagrodzenie Spółki
 • Spółce przysługuje od Klienta wynagrodzenie w wysokości procentowo lub kwotowo określonej w Umowie.
 • Niezależnie od wynagrodzenia określonego w Umowie, w przypadku sprzedaży lub najmu nieruchomości za kwotę wyższą, niż wskazana w Umowie, Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości różnicy kwoty wskazanej w Umowie (określonej przez Klienta), a kwoty faktycznie uzyskanej przez Klienta.
 • W zależności od czynności zleconych przez Klienta na rzecz Spółki, Niezależnie od punktów (a) i (b) powyżej, Spółka może również pobierać wynagrodzenie za dodatkowe czynności, zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.
 • Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Spółkę na rzecz Klienta.
 • Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, płatne jest na rzecz Spółki jeżeli odpowiednio nieruchomość została sprzedana na skutek działania Spółki i jej przedstawicieli za cenę wskazaną przez Klienta lub powyżej tej ceny albo jeżeli dodatkowe czynności zostały zlecone przez Klienta na rzecz Spółki, niezależnie od podostawania Umowy w mocy.
 1. Zmiany Warunków
 • Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Warunków. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 20.02.2021 r.
 • Wszelkie zmiany Warunków zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 • Zmiany Ogólnych Warunków wiążą Partnerów od dnia wskazanego przez Spółkę jako dzień wejścia w życie zmian Warunków z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika oraz Tabeli Rabatowania wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego roku kalendarzowego.
 1. Postanowienia ogólne
 • Klient wyraża zgodę na umieszczenie logotypu firmy Klienta w module Partnerzy znajdującym się na głównej stronie Serwisu – prezentowanym nieoznaczonemu kręgowi odbiorców.
 • Prezentacja logotypu firmy Partnera w module Partnerzy na stronie Spółki wygasa w chwili zakończenia współpracy ze Spółką lub cofnięcia przez Partnera udzielonej w pkt. 1 zgody. Cofnięcie zgody na prezentowanie logotypu wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
 • Aktualna treść Ogólnych Warunków dostępna jest pod adresem: www.svobodainvest.pl a także w siedzibie Spółki.
 • Podpisując Umowę, lub zlecając odpowiednie czynności Spółce, Klient przyjmuje Warunki do wykonania i akceptuje ich treść.
 • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory wynikłe między Spółką a Klientem będą rozwiązywane ugodowo, a w razie nie dojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy według siedziby Spółki.